OznamyNavrhy a nápady

Vaše návrhy, nápady a pripomienky k stránke napíšte administrátorovi jozef.frco@gmail.com

Brigády

 

Rozpis brigádnických hodín na rok 2018


Povinné odpracovanie odsúhlasených brigádnických hodín na kmeňovú rodinu bude počnúc rokom 2016, ( aj pre ďalšie nasledujúce roky) vykonávané novým spôsobom. Celkovo za rok budú štyri spoločné brigády, dve jarné a dve jesenné. Po každej tejto brigáde bude v priestoroch hospod. dvora spoločenstva vo vybudovanej hale, spoločné posedenie účastníkov brigády spojené s jedlom a rôznym druhom občerstvenia.


Potrebné vedieť :


- hlavný zraz účastníkov na každú brigádu je na parkovisku pri obchode BILLA, medzi 07.30 - 07.40 hod. V tomto čase je aj najneskorší odchod na brigádu.


- ktorí nemajú vlastný odvoz bude pristavené auto s odchodom z parkoviska najneskôr o 07.40 hod. so zastávkou pri Bitúnku s odchodom o 07.45 hod.


- čas trvania každej spoločnej brigády je stanovený na 5 hodín.


"Na brigádu je potrebné mať pracovné rukavice, pevnú obuv a oblečenie podľa počasia "Termín pre odpracovanie jarných spoločných brigád bude v mesiaci APRÍL a MÁJ 2018.


a.) prvá spoločná brigáda bude dňa 21.04.2018,

b.) druhá spoločná brigáda bude dňa 05.05.2018,


V prípade zlého počasia sa termíny stanovených brigád automaticky presúvajú na ďalšiu sobotu okrem soboty 28.04.2018, kedy sa koná zasadanie zhromaždenia členov spoločenstva !


Termín pre odpracovanie jesenných spoločných brigád bude v mesiaci OKTÓBER 2018,


c.) tretia spoločná brigáda bude dňa 20.10.2018,

d.) štvrtá spoločná brigáda bude dňa 24.11.2018,


Všetky dôležité oznamy, ako aj jednotlivé termíny brigád ( prípadné ich presunutie) budú zverejnené na web stránke nášho pozemkového spoločenstva. Akúkoľvek informáciu dostanete aj na t.č. 0903409017, 0915457694, alebo 0905462517.


Ak sa stane, že člen spoločenstva si nemohol odpracovať povinné brig. hod. v daných termínoch zo závažných dôvodov, môže dostať výnimku na ich odpracovanie v iný dohodnutý termín. Schválené na zasadnutí výboru spoločenstva dňa 20.03.2018 a predložené na schválenie zasadaniu zhromaždenia na 28.04.2018.


Výbor spoločenstva