OznamyNavrhy a nápady

Vaše návrhy, nápady a pripomienky k stránke napíšte administrátorovi jozef.frco@gmail.com

Anketa

Ako sa Vám páči grafická úprava našej stránky?
 
Vitajte na našej stránke

Informácie o našom lese

Les je v našich zemepisných podmienkach najstabilnejšie a najbohatšie spoločenstvo rastlín a živočíchov. Do dnešnej podoby sa vyvíjal v poľadovej dobe, posledných 40-tisíc a viac rokov.

Jednotlivé rastliny a živočíchy vznikali, vyvíjali a premieňali sa o mnoho rokov skôr. Človek využíval obnoviteľné zdroje lesa. Klčoval les pre získanie ornej pôdy, pasienkov a na zakladanie väčších obydlí.

Martinský les – je nepatrný zvyšok rozsiahleho lesa, ktorý pokrýval Trnavskú sprašovú pahorkatinu. Dubiny tohto druhu sa v celej Európe zachovali len ojedinele. Okrem bežného významu lesa ako je produkcia drevnej hmoty, poľovníctvo, včelárstvo, má tento les – pôdoochranný, vodohospodársky, i protipovodňový význam a pri jeho zhodnocovaní treba zdôrazniť jeho vysokú hodnotu pre zachovanie biodiverzity, čo je druhová rozmanitosť, pestrosť rastlín a živočíchov. Pre vzácne a ohrozené druhy bol Martinský les navrhnutý a schválený do NATURA 2000, kam sú zaradené európsky významné biotopy – rastlinné spoločenstvá.

V Martinskom lese sa vyskytujú všetky druhy dubov rastúcich na Slovensku, desiatky zákonom chránených, vzácnych a ohrozených druhov bylín, vzácneho hmyzu, vtáctva a cicavcov. Pre nenarušenie jestvujúcej rovnováhy je nutné s naším lesom chrániť aj okolitú poľnohospodársku pôdu, zachovať biokoridory pre migráciu, čo je voľný a bezpečný pohyb zveri plniacej dôležité články potravinových reťazcov.

Lesohospodársky plán – bol pre naše spoločenstvo vypracovaný na obdobie desiatich rokov od r. 2009 do r. 2019. Každé spoločenstvo sa riadi takýmto vypracovaným desaťročným plánom.

Podľa LHP naše spoločenstvo má vyťažiť za spomínané obdobie 8 932 m3 drevnej hmoty. Za toto obdobie máme vykonať prerezávky v lesnom poraste na 55 ha. V rámci výsadby máme zalesniť plochu o výmere 4 ha. Lesný porast v našom lese tvorí 60% dub, 30% dub cér, a 10% ostatné listnáče a iné úlety.