OznamyNavrhy a nápady

Vaše návrhy, nápady a pripomienky k stránke napíšte administrátorovi jozef.frco@gmail.com

História

Rozpadnutím Rakúsko - Uhorska  vzniká prvá Československá republika a pôda novovzniknutom štáte bola zoštátnená – odkúpená podľa č. 215/ Zb. zo dňa 16.04.1919. Táto pôda sa v 1. Pozemkovej reforme predávala záujemcom podľa zákona č. 330/ Zb. zo dňa 11.06.1919.
V roku 1923 sa prisťahovala do Senca  1.skupina rodín z Oravy a požiadali o nákup pôdy. Za krátko sa prisťahovali ďalšie rodiny z Oravy a Moravy , čo v priebehu pár rokov vytvorilo zoskupenie 43 rodín , ktoré dostali názov „ Kolonisti “ .
Pri pridelení poľnohospodárskej pôdy, tieto  rodiny mali možnosť za každý hektár ornej pôdy si odkúpiť určený podiel lesa. A tak v roku 1929 spomínané rodiny vlastnili spolu cca 220,9680 ha  lesa ktoré spoločne obhospodarovali , ako „ Lesné spoločenstvo kolonistov  Senec “ na čele so svojim 1. zvoleným predsedom p. Jánom Šmiheľom a hájnikom sa stal p. Gustáv Glasa.  Po smrti p. Šmiheľa v.r. 1946 sa stáva  2. zvoleným predsedom spoločenstva lesa  p. Ondrej Kompán starší a v tejto dobe prišla posledná skupina  rodín z Oravy  a Kysúc čím sa prerozdelili podiely na  48 rodín.
Dňa 5.júna 1958 bolo lesné spoločenstvo kolonistov ( ako aj iné urbárske spoločenstvá ) zrušené podľa zákona č. 2/1958 . Obhospodarovateľom   lesných pozemkov sa stala Cestná správa v Pezinku , neskôr Vojenské lesy a pasienky obhospodarovalo JRD, neskôr Štátne majetky. V roku 1989 prichádza ku zmene a podľa zákona č. 83/1990 o združovaní občanov sa vlastníci podielov  v spoločnom lesnom majetku mohli opäť spojiť a začať hospodáriť na svojich lesných pozemkoch . A tak 14.03.1992 na ustanovujúcej schôdzi vlastníkov lesa bol schválený názov „ Združenie spoločných užívateľov lesa sv. Martina v Senci a 3. zvoleným predsedom sa stal  Ing. František Chalupka , ktorý dňa 21.10.1992 prevzal lesný majetok od Vojenských lesov Malacky  zastúpené Ing. Eduardom Greppelom. V zmysle  zákona č. 181/1995 o spoločenstvách na základe zmluvy o založení spoločenstva z r. 1996 vzniká nový názov  „ Združenie spoločných užívateľov lesa sv. Martina v Senci - pozemkové spoločenstvo“ a 4. zvoleným predsedom sa stal RNDr. Jozef Radzo . V poradí 5. zvoleným predsedom spoločenstva sa stáva MVDr. Svätopluk Mika, po ktorom  sa do vedenia  združenia dostal Ing. František Kompán. Dňa 31.05.2008 bol Valným zhromaždením riadne a právoplatne zvolený nový výbor spoločenstva v súčasnosti  s 10 členmi  a    dozorná rada s 3 členmi. Nový výbor  si na svojom zasadnutí  dňa 23.07.2008 zvolil  za predsedu p. Matláka Milana ,hospodára  pre ťažbu dreva , hospodára pre výsadbu , kontrolóra, pokladníka a tajomníka . Valné zhromaždenie zároveň  s prijatými stanovami ,smernicami , zmenami doplnkov k zmluve prijalo nový názov  „ Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci “